// mglifve g-1 o-4 k-inf1000/v08.

import easyIO.*;
import java.util.*;

/**
* Omsluttende klasse for problemet, tar opp parametre
* fra kommandolinja og starter kommandoløkka. Feilmelding
* hvis ikke minst to parametere.
*****************************************************/
class Oblig4 {
/**
* Sjekker parametere, starter opp ordreløkka etter at
* filene er lest via konstruktoren til 'MetInst'
*****************************************************/

  public static void main(String[] args) { // main metoden


    if (args.length >= 2) {
      MetInst m = new MetInst(args[0],args[1]);
      m.ordreløkke();

    }else{

      System.out.println("Bruk: >java Oblig4 <fil med Stasjonsdata> < fil med Observasjonsdata>"); // Må skrive System.out pga skjerm ikke deklareres før i class MetInst
    }
  }

}
/**Class MetInst*/
class MetInst{

  In tastatur = new In();
  Out skjerm = new Out();


  // Deklarere hashmappen her
  /**Her blit hashmapen deklarert. NB! Den ene er i integer for å slippe å gjøre om fra string til int senere i oppgaven*/

  HashMap <String,Stasjon> stasjonNavn = new HashMap <String,Stasjon>(); // Nøkkelen vil her være navnet
  HashMap <Integer,Stasjon> stasjonNumr = new HashMap <Integer,Stasjon>(); // Nøkkelen vil her være nummeret, og hashmapen er gjort om til en Integer


/**Konstruktøren*/
  MetInst(String stasjonsfil, String vaerdatafil) {      // Konstruktør


    //stasjonsfil = args[0]; // Dette er ikke nødvendig fordi args lastes automatisk inn i MetInst(String stasjonsfil(args[0]), String vaerdatafil(args[1]))
    //vaerdatafil = args[1];    In sf = new In(stasjonsfil);
    In vf = new In(vaerdatafil);


    while (!sf.endOfFile()) {                       //Kan man bruke en for løkke for å gå igjennom fila?!
      int nr = sf.inInt();      // skjerm.out(nr+" ");
      String navn = sf.inWord();   // skjerm.out(navn+" ");
      int moh = sf.inInt();      // skjerm.out(moh+" ");
      String kommune = sf.inWord();  // skjerm.out(kommune+" ");
      String fylke = sf.inWord();   // skjerm.outln(fylke+" ");

      Stasjon værstasj = new Stasjon(nr, navn, moh, kommune, fylke);
      stasjonNavn.put(navn, værstasj);
      stasjonNumr.put(nr, værstasj);

      }
    while (!vf.endOfFile()) {
      int nr = vf.inInt();       //  skjerm.out(nr+" ");
      int dMnd = vf.inInt();      //  skjerm.out(dMnd+" ");
      int mnd = vf.inInt();       //  skjerm.out(mnd+" ");
      double maxVind = vf.inDouble();  //  skjerm.out(maxVind+" ");
      double nedbør = vf.inDouble();  //  skjerm.outln(nedbør+" ");
      double minTemp = vf.inDouble();  //  skjerm.out(minTemp+" ");
      double maxTemp = vf.inDouble();  //  skjerm.out(maxTemp+" ");

      Stasjon st = stasjonNumr.get(nr);
      st.settInn(dMnd, mnd, maxVind, nedbør, minTemp, maxTemp);

    }  sf.close();
  vf.close();


  } // end MetInst (konstruktør)


/**Skriver ut meny til skjerm*/

  void skrivMeny() {
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("*** Værdatasystem versjon 1.0 ***");
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("Du har følgende valgmuligheter:");
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("1 - Finn antall uværsdager");
    skjerm.outln("2 - Finn kommune med lavest temperatur");
    skjerm.outln("3 - Finn stasjon med mest nedbør");
    skjerm.outln("4 - avslutt");
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("");
  } // end void skriv meny
  void ordreløkke() {
    skrivMeny();
    int kommando = 0;

    while (kommando != 4){
      kommando = velgOperasjon();

      switch (kommando) {
        case 1: finnAntallUværsDager();       break;
        case 2: finnKommuneMedLavestTemperatur();  break;
        case 3: finnStasjonMedMestNedbør();     break;
        case 4: avslutt();             break;
        default: skjerm.out("Du har tastet feil"); break;
      } // end switch
    } // end while

    skjerm.outln("Værdatasystemet avsluttes");

  }// end void ordreløkke

  int velgOperasjon() {
  skjerm.out("Velg en kommando: ");
  int kommando = tastatur.inInt();
  return kommando;
} // end velgOperasjon

/**Metode for å finne antall uværsdager*/

  void finnAntallUværsDager() {


    // Forsøker her å gå igjennom alle navnene i hashmapen og skrive det ut på skjerm...
  /* Iterator it = stasjonNavn.keySet().iterator();
    while (it.hasNext()) {
      String Navn = (String) it.next();
      Stasjon st = (Stasjon) stasjonNavn.get(stasjonNavn);
      skjerm.outln(stasjonNavn);
    }

  */


   for ( Stasjon s : stasjonNavn.values() ) {
     skjerm.outln( s.stasjonNavn );
   }
  //  for ( Stasjon t : stasjonNumr.values() ) { // Blir ikke skrevet ut i riktig rekkefølge slik som i en array
  //   skjerm.outln( t.stasjonNumr );     // Derfor fungerer det ikke å koble navn med nummer fra hashmapen
  // }    skjerm.outln("Finn antall uværsdager i en bestemt måned:");
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("For hvilken måned ønsker du å telle antall uværsdager: ");
    int tastMåned = tastatur.inInt();
    skjerm.outln("Velg om du vil identifisere stasjon med navn eller nummer ");
    skjerm.outln("Trykk '1' for navn eller '2' for nummer: ");
    int valg = tastatur.inInt();


    if(valg == 1) {

    skjerm.outln("For hvilken stasjon ønsker du å telle antall uværsdager: (bruk STORE bokstaver) ");
    String stasjon = tastatur.inWord(); // Bruker string for å slå opp etter navn, og ikke nummer

    Stasjon st = stasjonNavn.get(stasjon);

    if(st != null){

      if(tastMåned>=1 || tastMåned<=6){
      int antall = st.måned[tastMåned-1].telleUværsdager(); //har laget en egen metode for å telle uværsdager class maaned
      skjerm.outln("I måned nr " + tastMåned + " var det totalt " + antall + " uværsdager");
      skjerm.outln("");

    }
    }else{
        skjerm.outln("Finner ikke stasjon, eller så finnes det ikke data for denne stasjonen!");
      }
    }

    if(valg == 2) {

        skjerm.outln("For hvilken stasjon ønsker du å telle antall uværsdager: (bruk stasjonens nummer) ");
        int stasjon = tastatur.inInt(); // Bruker int for å slå opp etter nummer

        Stasjon st = stasjonNumr.get(stasjon);

        if(st != null){

          if(tastMåned>=1 || tastMåned<=6){
          int antall = st.måned[tastMåned-1].telleUværsdager(); //har laget en egen metode for å telle uværsdager class maaned
          skjerm.outln("I måned nr " + tastMåned + " var det totalt " + antall + " uværsdager");
          skjerm.outln("");

        }
        }else{
            skjerm.outln("Finner ikke stasjon, eller så finnes det ikke data for denne stasjonen!");
          }
    }

    else{
      skjerm.outln("");
    }    } // end finnAntallUværsDager


/**Metode for å finne lavest temperatur i en kommune*/
  void finnKommuneMedLavestTemperatur() {

/*
    Iterator it = stasjonNavn.values().iterator();
    while(it.hasNext()){
      Stasjon st = (Stasjon) it.next();

      while(it.hasNext()){
        Maaned mn = (Maaned) it.next();

        while(it.hasNext()){
          Dag dg = (Dag) it.next();


      Double a = st.mn.dg.finneMinTemp(); // Metode finneMinTemp ligger i class Stasjon

      skjerm.out(st.stasjonNavn);
      skjerm.outln(a);

    }
  }
}
*/
     double lavest = 0.0;
     String komLavest = null;


     for (Stasjon s : stasjonNavn.values()) { // blar gjennom stasjoner
       for (int i = 0; i < 6; i++) { // blar gjennom måneder
        if (s.måned[i] != null) { // sjekker om måneden eksisterer           double a = s.måned[i].finneMinTemp(); // Metode finneMinTemp ligger i class Stasjon

           if(a < lavest){
             lavest = a;
             komLavest = s.stasjonsKommune;
           }
         }
       }
     }
     skjerm.out(komLavest + " ");
     skjerm.outln(lavest);

}// end lavestTemperatur/**Metode for å finne stasjon med mest nedbør i en angitt måned*/
  void finnStasjonMedMestNedbør() {

    skjerm.outln("Finn stasjon med mest nedbør i en gitt måned:");
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("For hvilken måned ønsker du å finne hvilken stasjon som hadde mest nedbør: ");
    int tastMåned = tastatur.inInt();

    double maks = 0.0;
    String stMaks = null;
    if(tastMåned>=1 || tastMåned<=6){
      Iterator it = stasjonNavn.values().iterator();
      while(it.hasNext()){
        Stasjon st = (Stasjon) it.next();


      Double a = st.måned[tastMåned-1].telleMestNedbør(); // telleMestNedbør kaller på en metode i class maaned

      if( a > maks) {
        maks = a;
        stMaks = st.stasjonNavn;
      }

    }


      skjerm.out(stMaks + " ");
      skjerm.outln( maks );      }else{
        skjerm.outln("Du har ikke tastet en måned mellom 1 og 6");
      }


    } // end mestNedbør

  void avslutt() {}

} // End class MetInst


/**Class Stasjon*/
class Stasjon{
  int stasjonNumr;
  String stasjonNavn;
  int meterOverHavet;
  String stasjonsKommune;
  String stasjonsFylke;

  Maaned[] måned = new Maaned[6]; // Array for måneder er plassert i class stasjon, og det vil registreres maks 6 måneder med data

  Stasjon(int nr, String navn, int moh, String kommune, String fylke){ // Konstruktør
    stasjonNumr = nr;
    stasjonNavn = navn;
    meterOverHavet = moh;
    stasjonsKommune = kommune;
    stasjonsFylke = fylke;

  } // end konstruktør

  void settInn(int dMnd, int mnd, double maxVind, double nedbør, double minTemp, double maxTemp) {
    if (måned[mnd-1] == null) måned[mnd-1] = new Maaned(mnd, 31);
    måned[mnd-1].settInn(dMnd, maxVind, nedbør, minTemp, maxTemp);
  }} // End class Stasjon/**Class Maaned*/
class Maaned{
  int maaned; // Er overflødig da stasjon objektet alltid starter på dag 1
  int DagIMaaned;
  Dag[] dager = new Dag[31]; // Array for dager


  Maaned(int mnd, int dMnd){ // Konstruktør
    maaned = mnd;
    DagIMaaned = dMnd;

  } // end Konstruktør

  void settInn(int dMnd, double maxVind, double nedbør, double minTemp, double maxTemp) {
    dager[dMnd-1] = new Dag(maxVind, nedbør, minTemp, maxTemp);
  }

/**Returnerer en int verdi som teller antall dager det har vært uvær. Boolean uvær tas i bruk*/
  int telleUværsdager(){
    int teller = 0;
    for(int i=0;i<31;i++){
      if(dager[i] != null && dager[i].mmNedbør == -99 ){} // Luker ut når observasjonsdata ikke eksisterer

      else if(dager[i] != null && dager[i].uvær()){ // har laget egen metode for å avgjøre uvær i class dag
        teller++;
      }
    }
    return teller;

    } // end telleUværsdager

/** Returnerer en double verdi som forteller hvor mye nedbør det har vært på en stasjon i en angitt måned*/
  double telleMestNedbør(){
      double mest = 0;
      for(int i=0;i<dager.length;i++){
        if(dager[i] != null && dager[i].mmNedbør == -99 ){} // Luker ut når observasjonsdata ikke eksisterer

        else if(dager[i] != null && dager[i].mmNedbør <= dager[i].mmNedbør ){
          mest = (mest + dager[i].mmNedbør);

        }
      }
      return mest;

  } // end telleMestNedbør  double finneMinTemp(){
    double minst = 0;
    for(int i=0;i<dager.length;i++){
      if(dager[i] != null && dager[i].minTemperatur == -99 ){} // Luker ut når observasjonsdata ikke eksisterer

      else if(dager[i] != null && dager[i].minTemperatur >= dager[i].minTemperatur ){
        minst = dager[i].minTemperatur;
        }
      }
      return minst;


    } // end finneMinTemp


} // End class Maaned/**Class Dag*/
class Dag{
  double maksVindhastighet;
  double mmNedbør;
  double minTemperatur;
  double maksTemperatur;

  Dag(double maxVind, double nedbør, double minTemp, double maxTemp) { // Konstruktør
    maksVindhastighet = maxVind;
    mmNedbør = nedbør;
    minTemperatur = minTemp;
    maksTemperatur = maxTemp;
  } // end Konstruktør

/**Boolean for å avgjøre når værforholdene kan sies å være et uvær*/
  boolean uvær(){
    if(maksVindhastighet + mmNedbør > 10.7){
      return true;
    }else{return false;}
  } // end uvær


} // End class Dag