import easyIO.*;

public class Oblig3 {

  public static void main(String[] args) {
    Oblig3 oblig3kjøring = new Oblig3(args);
  }

  Oblig3(String[] inputfiler) {
    String datafil = "HaiHus.data";
    String strømfil = "Lysregning.data";

    if(inputfiler.length > 0)
    datafil = inputfiler[0];

    if(inputfiler.length > 1)
    strømfil = inputfiler[1];

    Hybelhus utsyn = new Hybelhus(datafil,strømfil);
    utsyn.kommandoløkke();
  }
}


class Student{

  int saldo;
  String navn;

  Student (int saldo, String navn){
    this.saldo = saldo;
    this.navn = navn;
    }
    Student(){}

  } // End class Student
  class Hybel{

    Student leietager;
    int utestående; // Brukes for strøm hvis leietager == null

    Hybel (String leietager, int utestående){
      if (leietager.equals("TOM HYBEL")) {
        this.utestående = utestående;
      } else {
        this.leietager = new Student(utestående,leietager);
        //this.utestående = utestående;
      }
    }

  } // End class Hybel
  class Hybelhus {

    private String datafil;
    private String strømfil;

    final int ANT_KOR = 4;
    final int ANT_ROM = 8;

    final String TOM_HYBEL = "TOM HYBEL";

    private int totalFortjeneste;
    private int antallHybelmånederMedTommeHybler;
    private int totaltAntallMåneder;

    In tastatur = new In();
    Out skjerm = new Out();

    private Hybel[][] hyblene = new Hybel[ANT_KOR][ANT_ROM];


    Hybelhus( String datafil, String strømfil ) { // Her starter konstruktøren til Hybelhus
      this.datafil = datafil;
      this.strømfil = strømfil;

      skjerm.outln("Leser fra " + datafil + ":");
      In hybelfil = new In(datafil);
      for(int i = 0; i < ANT_KOR * (ANT_ROM - 1); i++) {

        int gang = hybelfil.inInt(";"); skjerm.out(gang);
        char bokstav = hybelfil.inChar(";"); skjerm.out(bokstav);
        String studentnavn = hybelfil.inWord(";"); skjerm.out(" " + studentnavn);
        int saldo = hybelfil.inInt(";"); skjerm.outln(" " + saldo);

        hybelfil.readLine(); //for å bli kvitt resten av linja
        hyblene[gang - 1][(int)(bokstav - 'A')] = new Hybel(studentnavn.trim(), saldo);

        }

        totaltAntallMåneder = hybelfil.inInt(";");
        antallHybelmånederMedTommeHybler = hybelfil.inInt(";");
        totalFortjeneste = hybelfil.inInt(";");
        hybelfil.close();
      } // Konstruktør hybelhus slutt
      void skrivMeny() {
          skjerm.outln("");
          skjerm.outln("");
          skjerm.outln("*** Gulbrand Grås husleiesystem ***");
          skjerm.outln("");
          skjerm.outln("Du har følgende valgmuligheter:");
          skjerm.outln("0) Avslutt");
          skjerm.outln("1) Skriv liste over ledige hybler");
          skjerm.outln("2) Registrer ny leietager");
          skjerm.outln("3) Registrer frivillig flytting av leietager");
          skjerm.outln("4) Måneds-kjøring av husleie med strøm");
          skjerm.outln("5) Registrer betaling fra leietager");
          skjerm.outln("6) Sjekk om noen leietagere skal kastes ut");
          skjerm.outln("7) Skriv økonomirapport");
          skjerm.outln("8) Skriv ut menyen");

          }

      void kommandoløkke(){

        skrivMeny();
        int kommando = 1;

            while (kommando != 0) {
              kommando = velgOperasjon();

              switch (kommando) {
                case 0: Avslutt();                break;
                case 1: skrivListeOverLedigeHybler();      break;
                case 2: registrerNyLeietager();         break;
                case 3: registrerFrivilligFlyttingAvLeietager(); break;
                case 4: månedsKjøringAvHusleieMedStrøm();    break;
                case 5: registrerBetalingFraLeietager();     break;
                case 6: sjekkOmNoenLeietagereSkalKastesUt();   break;
                case 7: skrivØkonomirapport();          break;
                case 8: skrivMeny();               break; // For å kunne se menyen når det trengs
                default: skjerm.outln("Du har tastet feil");   break;
              } // end switch
            } // end while flere kommandoer

            System.out.println("**AVSLUTTNING PÅ HUSLEIESYSTEMET**");
          } //end ordreløkke        int velgOperasjon() {
          skjerm.out("Velg en kommando: ");

          int kommando = tastatur.inInt();
          return kommando;


        } // End kommandoløkke  void Avslutt(){
    Out lagre = new Out("HaiHus.data");

    for(int i = 0; i < ANT_KOR; i++){
      for(int j = 1; j < ANT_ROM; j++){ //Tar ikke med fellesarealene her

      lagre.out(i+1+";");
      lagre.out((char)('A' + j)+";"); // Gjør om til char "eks. 2 blir C"

      if(hyblene[i][j].leietager != null){
        lagre.outln(hyblene[i][j].leietager.navn + ";" + hyblene[i][j].leietager.saldo + ";");

        }else{lagre.outln("TOM HYBEL" + ";" + hyblene[i][j].utestående + ";");
        } // Hvis leietager er null settes TOM HYBEL inn pluss utestående beløp
        }
      }

        lagre.out(totaltAntallMåneder + ";");
        lagre.out(antallHybelmånederMedTommeHybler + ";");
        lagre.out(totalFortjeneste);

      lagre.close();
      skjerm.outln("Data er nå lagret i HaiHus.data");

    } // End Avslutt


  void skrivListeOverLedigeHybler(){
    skjerm.outln("Liste over ledige hybler:");

    for(int i = 0; i < ANT_KOR; i++){
      for(int j = 1; j < ANT_ROM; j++){ //Tar ikke med fellesarealene her
      if(hyblene[i][j].leietager == null){ // Sjekker null peker i leietager objektet
      skjerm.out(i+1);
      skjerm.out((char)('A' + j) + " ");
      skjerm.outln("");
    }
  }
  }
  } // End ledige hybler


  void registrerNyLeietager(){

    skjerm.outln("Registrer ny leietager:");
    skjerm.outln("");

    skjerm.outln("Hvilken hybel ønsker du å leie: (eks. 3B)");
    skjerm.outln("");
    skjerm.out("Gang:");
    int gang = tastatur.inInt();
    skjerm.out("Bokstav:");
    tastatur.skipWhite();
    char bokstav = tastatur.inChar();
    int rom = (int) (bokstav - 'A');

    skjerm.outln("Gulbrands totale fortjeneste er: " + totalFortjeneste); // Sjekker at Gulbrand får pengene sine


    if (hyblene[gang-1][rom].leietager != null){ // Sjekker om arrayen peker på et hybelobjekt
      skjerm.outln("Hybelen er opptatt, se liste over ledige hybler");

    }else{


      hyblene[gang-1][rom].leietager = new Student();

      skjerm.outln("Skriv leietagerens navn:");
      hyblene[gang-1][rom].leietager.navn= tastatur.inLine();


      hyblene[gang-1][rom].leietager.saldo = 9000; // Oppdaterer saldo til studenten
      totalFortjeneste += 5500; // Oppdaterer fortjenesten til Gulbrand
      hyblene[gang-1][rom].leietager.saldo -= 5500; // Trekker månedsleie fra studentens innskudd


      totalFortjeneste-=hyblene[gang-1][rom].utestående; // Legger til evt utestående beløp til Gulbrands fortjeneste
      hyblene[gang-1][rom].leietager.saldo+=hyblene[gang-1][rom].utestående; // Trekker ifra evt utestående. Utestående er et negativt tall derfor '+='
      hyblene[gang-1][rom].utestående = 0;                      // beløp fra studentens saldo

      skjerm.outln("");
      skjerm.outln("Hybelen er nå utleid til " + hyblene[gang-1][rom].leietager.navn);
      skjerm.outln("og saldo er " + hyblene[gang-1][rom].leietager.saldo);
      skjerm.outln("Gulbrands totale fortjeneste er nå: " + totalFortjeneste); // Sjekker at Gulbrand får pengene sine

      }

    } // End ny leietager


  void registrerFrivilligFlyttingAvLeietager(){

    skjerm.outln("Registrer frivillig flytting:");
    skjerm.outln("");

    skjerm.outln("Hvilken hybel ønsker du å flytte fra: (eks. 3B)");
    skjerm.outln("");
    skjerm.out("Gang:");
    int gang = tastatur.inInt();
    skjerm.out("Bokstav:");
    tastatur.skipWhite();
    char bokstav = tastatur.inChar();
    int rom = (int) (bokstav - 'A');


    Student s = hyblene[gang-1][rom].leietager;


      skjerm.out("Navn på studenten:");
      String tastetNavn = tastatur.inLine(); // Lager her en string av navnet for å kontrollere om det samsvarer med det i arrayen

  //   skjerm.outln("s:" + s.navn + " tastet:" + tastetNavn);
      skjerm.outln("Gulbrands totale fortjeneste: " + totalFortjeneste);


      if(s != null && s.navn.equals(tastetNavn)){

      hyblene[gang-1][rom].leietager.saldo -= 800;
      totalFortjeneste += 800;
      skjerm.outln("Studenten har til gode eller er skyldig følgende beløp: " + hyblene[gang-1][rom].leietager.saldo);
      skjerm.outln("*** Nå er hybelen ledig! ***");
      hyblene[gang-1][rom].leietager = null; // Leietager blir satt til null      }else{skjerm.out("Det er ingen som eier hybelen, eller så er det tastet inn feil navn på studenten");
      }

      skjerm.outln("Gulbrands totale fortjeneste er nå: " + totalFortjeneste);

    }// End frivillig flytting  void månedsKjøringAvHusleieMedStrøm(){

    double strømRegStud = 0;
    double strømRegGulb = 0;
    double strømFortjen = 0;
    double fellesArealReg = 0;
    double strømTomHybel = 0;

  // skjerm.outln(totalFortjeneste); // Teste totalfortjeneste

    for(int i = 0; i < ANT_KOR; i++){
      for(int j = 1; j < ANT_ROM; j++){ //Tar ikke med fellesarealene her
      if(hyblene[i][j].leietager != null) {
        hyblene[i][j].leietager.saldo -=5500;
        totalFortjeneste += 5500;

    //   skjerm.outln(hyblene[i][j].leietager.saldo); // Bare for å teste leietager saldo

        }
        totalFortjeneste -=1000;
      }
    }

        skjerm.outln("Leser fra " + strømfil + ":");
        In lysregning = new In(strømfil);
        for(int i = 0; i < ANT_KOR; i++){
         for(int j = 0; j < ANT_ROM; j++){ // Her må også man begynne på 0 slik at den får med seg hele fila!

        int husnr = lysregning.inInt(":"); //skjerm.out(husnr);
        int gangnr = lysregning.inInt(":"); //skjerm.out(gangnr);
        char bokstav = lysregning.inChar(":"); //skjerm.out(bokstav);
        int kwt = lysregning.inInt(":"); //skjerm.outln(kwt);

     //   lysregning.readLine(); //for å bli kvitt resten av linja // Ser ikke ut som om denne er nødvendig        int gang1 = (gangnr-1);
        int boks1 = (int)(bokstav - 'A'); // Omgjøring fra fila til tall og bokstav "eks. 1B"

        if(bokstav == ('A')){
          fellesArealReg = kwt*0.8;
          totalFortjeneste += fellesArealReg;
          }

        else if(hyblene[gang1][boks1].leietager == null){
          strømTomHybel = kwt*0.8;
          totalFortjeneste -= strømTomHybel;
          antallHybelmånederMedTommeHybler++;
        // skjerm.outln(strømTomHybel+ "," + kwt); // Kun ment som test
          }

        else if(hyblene[gang1][boks1].leietager != null){
          strømRegStud = kwt*2.0;
        // strømRegGulb = kwt*0.8; // Blir overflødig...?!
          strømFortjen = kwt*1.2;
          hyblene[gang1][boks1].leietager.saldo -= strømRegStud;
          totalFortjeneste += strømFortjen;
      //   skjerm.outln(strømRegStud); // Bare for å teste strømregningen
      //   skjerm.outln(hyblene[gang1][boks1].leietager.saldo); // Bare for å teste leietager saldo

    }

          }
      }

        lysregning.close();

        totaltAntallMåneder++;
        skjerm.outln("Månedskjøring: " + totaltAntallMåneder + " er gjennomført");

    } // End månedskjøring

  void registrerBetalingFraLeietager(){

    skjerm.outln("Registrer betaling fra leietager:");
    skjerm.outln("");

    skjerm.outln("Hvilken hybel ønsker du å betale for: (eks. 3B)");
    skjerm.outln("");
    skjerm.out("Gang:");
    int gang = tastatur.inInt();
    skjerm.out("Bokstav:");
    tastatur.skipWhite();
    char bokstav = tastatur.inChar();
    int rom = (int) (bokstav - 'A');

    if(hyblene[gang-1][rom].leietager == null){
      skjerm.outln("Betalingen kan ikke registreres siden det ikke bor noen i hybelen!");

      }else{
        skjerm.outln("Saldo er nå: " + hyblene[gang-1][rom].leietager.saldo);
        skjerm.out("Hvor mye ønsker du å betale:");
      int beløp = tastatur.inInt();
      hyblene[gang-1][rom].leietager.saldo += beløp; // Legger til intastet beløp i arrayen

      skjerm.outln("Betaling gjennomført!");
      skjerm.outln("Saldo etter betaling er: " + hyblene[gang-1][rom].leietager.saldo);

      }


    } // End betaling fra leietager

  void sjekkOmNoenLeietagereSkalKastesUt(){

    int tellerTorpedo = 0;    skjerm.outln("Sjekk om noen må kastes ut");

  // skjerm.outln(totalFortjeneste); // Bare for å sjekke om Gulbrand får pengene sine

    for(int i = 0; i < ANT_KOR; i++){
      for(int j = 1; j < ANT_ROM; j++){ //Tar ikke med fellesarealene her
      if(hyblene[i][j].leietager != null){
        if(hyblene[i][j].leietager.saldo < 0){ // Sjekker null peker i leietager objektet


      int saldo = hyblene[i][j].leietager.saldo;
      int gjeld = (saldo - 1000);
      totalFortjeneste-=gjeld; // Setter minus her fordi saldo har minus verdi
      int gang1 = (i+1);
      char boks1 = (char)('A' + j); // Her konverterer jeg fra tall i arrayen til bokstav
      String hybelNavn = (gang1+""+boks1); // Legger inn hybel og navn i stringverdier for senere bruk i skrive til fil
      String studentNavn = hyblene[i][j].leietager.navn;

    // skjerm.outln(totalFortjeneste); // Bare for å sjekke at Gulbrand får pengene sine

      skjerm.outln(studentNavn + hybelNavn); // Skriver ut navnet på studneten som skal kastes ut

      hyblene[i][j].leietager = null;

      tilkallTorpedo(hybelNavn,studentNavn,gjeld);
      tellerTorpedo++;
    }
  }
}
}

if(tellerTorpedo>0) {
  skjerm.outln("Leietagere som skal kastes ut er nå lagt i Torpedo.txt");
  }else{skjerm.outln("Ingen leietagere trenger å kastes ut denne måneden");
}

} // End kastes ut


void tilkallTorpedo (String hybelNavn, String studentNavn, int gjeld){
  Out torpedo = new Out("Torpedo.txt",true);
  torpedo.outln(hybelNavn+ ": "+ studentNavn +": "+ gjeld +";");

  torpedo.close();


}// end tilkallTorpedo
  void skrivØkonomirapport(){
    skjerm.outln("*** Økonomirapport ***");
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("Gulbrand Grå har tjent totalt: " + totalFortjeneste);
    skjerm.outln("Antall måneder med tomme hybler er så langt " + antallHybelmånederMedTommeHybler);
    skjerm.outln("Dette programmet har kjørt i " + (totaltAntallMåneder-2) + " måneder");

    } // End økonomirapport


} // End class Hybelhus