import easyIO.*;

class Oblig2 {
  public static void main(String[] args) {
    Olje ol = new Olje();
    ol.ordreløkke();
    System.out.println("--Avslutter programmet--");
  } //end main
} //end class Oblig2

class Olje {
  String[][] eier = new String[15][20];
  int[][] utvunnet = new int[15][20];

  In tast = new In();
  Out skjerm = new Out();


  void ordreløkke() {
    int ordre = 0;

    while (ordre != 8) {
      skrivMeny();
      ordre = velgOperasjon();

      switch (ordre) {
        case 1: kjøpFelt();          break;
        case 2: annulerKjøpAvFelt();     break;
        case 3: lagKart();          break;
        case 4: lagSelskapsoversikt();    break;
        case 5: oppdaterOljeutvinning();   break;
        case 6: finnMaksUtvinning();     break;
        case 7: listeFeltUtenOljeutvinning(); break;
        default: break;
      } // end switch
    } // end while flere kommandoer

    System.out.println("**AVSLUTTNING PÅ RURITANIAS OLJESYSTEM**");
  } //end ordreløkke

void skrivMeny() {
  skjerm.outln("");
  skjerm.outln("");
  skjerm.outln("*** Velkommen til Ruritanias oljeoversikt ***");
  skjerm.outln("");
  skjerm.outln("Du har følgende valgmuligheter:");
  skjerm.outln("1) Kjøp et felt");
  skjerm.outln("2) Annuler kjøp av felt");
  skjerm.outln("3) Lag kart");
  skjerm.outln("4) Lag selskapsoversikt");
  skjerm.outln("5) Oppdater oljeutvinning");
  skjerm.outln("6) Finn maks utvinning");
  skjerm.outln("7) Liste felt uten oljeutvinning");
  skjerm.outln("8) Avslutt");
}

int velgOperasjon() {
  skjerm.out("Velg en kommando: ");

  int kommando = tast.inInt();
  return kommando;

}
void kjøpFelt() {

  skjerm.outln("");
  skjerm.outln("**Kjøp et felt**");
  skjerm.outln("");
  skjerm.out("Velg felt: ");
  int radnr = tast.inInt("F(,)");
  int kolnr = tast.inInt("F(,)");

  if (radnr >= 15 || kolnr >= 20) {       // Her tester jeg om radnr og kolnr som er angitt er innenfor
    skjerm.outln("");            // arrayen som er opprettet
    skjerm.outln("Feltet finnes ikke!");
    skjerm.outln("Prøv på nytt");
    return;
  }

  if (eier[radnr][kolnr] == null) {      // Tester om eier er tom (null) for å kunne kjøpe et felt
    skjerm.out("Fyll inn oljeselskapets navn: ");
    eier[radnr][kolnr] = tast.inLine();   // Skriver selskapets navn men inline for å ta med evt. mellomrom
    skjerm.outln("");            // selskapsnavnet blir så tillagt eier på de angitte plassene
    skjerm.outln("***********************************");
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln(" Feltet " + "F(" + radnr + "," + kolnr + ")" + " selges til " + eier[radnr][kolnr]);
    skjerm.outln("");
  } else{
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("***********************************");
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("Feltet er solgt");     // En else setning som skriver ut hvis det oppdages at plassen i
    skjerm.outln("");            // arrayen ikke er tom (null)
    skjerm.outln("Prøv igjen");
  }
}


void annulerKjøpAvFelt() {

  skjerm.outln("");
  skjerm.outln("**Annuler kjøp av felt**");
  skjerm.outln("");
  skjerm.out("Velg felt som skal annuleres: ");
  int radnr = tast.inInt("F(,)");
  int kolnr = tast.inInt("F(,)");

    if (radnr >= 15 || kolnr >= 20) {     // Tester om feltet er innenfor arrayen
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("Feltet finnes ikke!");
    skjerm.outln("Prøv på nytt");
    return;
  }

  skjerm.out("Hva er navnet på selskapet som skal annuleres: ");
  String selskap = tast.inLine();

  if (eier != null && eier[radnr][kolnr] != null && eier[radnr][kolnr].equals(selskap)) {
    eier[radnr][kolnr] = null;              // Tester om det er registrert en eier med navn, og deretter
    skjerm.outln("");                  // om det overenstemmer med rad og kol nr. Til slutt tester
    skjerm.outln("***********************************"); // den om seskapsnavnet som er tastet inn er likt det
    skjerm.outln("");                   // som er registrert i arrayen
    skjerm.out("Feltet til " + selskap + " er nå annulert!");

  } else{
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("***********************************"); // Else setning som slår til dersom det over ikke slår til
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("!!!Det har oppstått en feil!!!");
    skjerm.outln("Enten så tilhører ikke feltet deg");
    skjerm.outln("Eller så er feltet uten eier");
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("Prøv igjen");
  }
}


void lagKart() {

  skjerm.outln("");
  skjerm.outln("**Felter med 'X' er opptatt**");
  skjerm.outln("");

    for (int i=0; i<eier[0].length; i++) { // Løper igjennom eier for så å skrive ut kolnr med 3 punkts mellomrom
      skjerm.out(i, 3);
      }
      for (int j=0; j<eier.length; j++) { // Løper igjennom eier for å skrive ut radnr, med linjeskift(\n) for
      skjerm.out ("\n" + j, 3);      // å hoppe til neste linje
      for (int k=0; k<eier[0].length; k++) {  // Løper igjennom arrayen eier for så å skrive "X" dersom det
        if (eier[j][k] != null) {       // feltet ikke er null.
          skjerm.out("X", 3);

          } else{           // Else som skriver "." dersom felter er tomt (null)
            skjerm.out(".", 3);
          }
        }
      }
    }

/*
void lagSelskapsoversikt() {
  skjerm.outln("");
  skjerm.outln("**Liste over oljeselskaper med antall felter**");
  skjerm.outln("");

  String[] selskap = new String[300];
  int teller = 0;


  for (int i=0; i<eier.length; i++) {
    for (int j=0; j<eier[0].length; j++) { // Løper igjennom arrayen eier
      if (eier[i][j] != null) {     // Plukker ut de som har en annen verdi enn null
        selskap[0] = eier[i][j];    // Legger disse verdiene inn i en ny array selskap som er deklarert internt i metoden
        for (int k=0; k<selskap.length; k++) {


          for (int m=0; m<selskap.length; m++) { // Prøver her å løpe igjennom arrayen selskaper
            if (selskap.equals(selskap[k])) { // og øke telleren med en for hver gang den støter på et tilsvarende ord
              teller++;
            }
          }
        } skjerm.outln(selskap[teller]);
      }
    }
  }
}

*/


void lagSelskapsoversikt() {
/*   skjerm.outln("");
    skjerm.outln("**Liste over oljeselskaper med antall felter**");
    skjerm.outln("");

    String[] selskap = new String[300];
    int[] antallfelter = new int[300];
    int nr = 0;

    for (int i=0; i<eier.length; i++) {
      for (int j=0; j<eier[0].length; j++) {
        if (eier[i][j] != null) {
          boolean funnet = false;

          for (int k=0; k<selskap.length; k++) {
            if (selskap[k].equals(eier[i][j])) {
              funnet = true;
            }
            if (!funnet) {
              selskap[0] = eier[i][j];
            }
          }

          for (int i=0; i<eier.length; i++) {
            for (int j=0; j<eier[0].length; j++) {
              if (eier[i][j] != null) {
                for (int k=0; k<selskap.length; k++) {
                  if (selskap[k].equals(eier[i][j])) {
                    k++;
                  }
                }
              } skjerm.outln(selskap);
            }
          }
        }
      }
    }*/
  }

void oppdaterOljeutvinning() {
  skjerm.outln("");
  skjerm.outln("**Oppdater Oljeutvinning**");
  skjerm.outln("");
  skjerm.out("Velg felt: ");

  int radnr = tast.inInt("F(,)");
  int kolnr = tast.inInt("F(,)");

  skjerm.out("Navnet på selskapet feltet tilhører: ");
  String selskap = tast.inLine();

  if (eier[radnr][kolnr] == null) { // Sjekker om feltet i arrayen er tomt (null)
    skjerm.outln("");
    skjerm.outln("Feltet har ingen eier!");
    skjerm.outln("Prøv igjen");
    return;
  }


    if (!eier[radnr][kolnr].equals(selskap)) { // Sjekker om eier ikke er likt selskapet som er tastet inn
      skjerm.outln("");
      skjerm.outln("Feltet tilhører ikke det selskapet!");
      skjerm.outln("Prøv igjen");
      return;


      } else{

        skjerm.outln("");
        skjerm.outln("Hvor mange fat olje har dette feltet utvunnet \ni løpet av de siste 3 månedene: ");
        int olje = tast.inInt();

        utvunnet[radnr][kolnr] = utvunnet[radnr][kolnr] + olje;
        skjerm.outln(""); // Setter inn antall fat olje i arrayen utvunnet, med int verdier. Arrayen er også i int
        skjerm.outln("");
        skjerm.out("Det har til nå blitt utvunnet " + utvunnet[radnr][kolnr] + " fat olje på felt F(" + radnr + "," + kolnr + ") som tilhører " + eier[radnr][kolnr]);
      }
    }


void finnMaksUtvinning() {
  skjerm.outln("");
  skjerm.outln("**Maks oljeutvinning**");
  skjerm.outln("");

  int maks = utvunnet[0][0]; // Løkke som registrerer høyeste verdi i maks
  int k = 0; // Deklarer k og l
  int l = 0;

  for (int i=1; i<utvunnet.length; i++) {
    for (int j=1; j<utvunnet[0].length; j++) {
      if (utvunnet[i][j] > maks) { // Løkken går rundt en gang til den finner en verdi større en maks
      maks = utvunnet[i][j];

      k = i; // Verdiene overføres til k og l for å kunne brukes i en ny if - else
      l = j;
      }
    }
  }

  if (eier[k][l] == null) { // Tester om det er registrert noen verdier i arrayen
      skjerm.out("Ingen felter har rapportert noe utvinning!");

  } else{ // Skriver ut hvilket felt som har utvunnet mest, hvor mye og på hvilket felt
  skjerm.out(eier[k][l] + " har utvunnet " + utvunnet[k][l] + " fat olje på felt F(" + k + "," + l + ")");
}
}void listeFeltUtenOljeutvinning() {
  skjerm.outln("");
  skjerm.outln("**Felter uten oljeutvinning**");
  skjerm.outln("");


      for (int i=0; i<utvunnet.length; i++) {
        for (int j=0; j<utvunnet[0].length; j++) {
          if (utvunnet[i][j] == 0 && eier[i][j] != null) { // Går igjennom arrayen utvunnet og sjekker om
                                   // verdien er lik '0', og om eier i tilsvarende felt
        skjerm.outln("F( " + i + "," + j + ") " + eier[i][j]);// ikke er tom (null)
        }
      }
    }
  }

} // end class Olje